Obchodní podmínky

 obchodní podmínky

Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, v ostatním se řídí Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb.

Prodávající:

společnost eSTAF.cz, s.r.o.

IČ: 29098173; DIČ: CZ29098173

sídlem : Plzeň, Nepomucká 161/149, PSČ 32600

jednatel: Tomáš Tichý

kontakt : 606 624 953, info@estaf.cz

bankovní spojení: ČSOB č.ú.:236058540/0300

 

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co nejkratším možném termínu a dodat na adresu uvedenou kupujícím.
 2. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplní svůj závazek zaplatit kupní cenu či bezdůvodně převzít dodané zboží
 3. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen, v případě požadavku doručení zboží na dodací adresu, uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně ceny za dodávku zboží.
 3. Kupující má právo zrušit odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení. Kupujícímu bude v případě vrácení zboží vyplacena kupní cena vraceného zboží v plné výši. To neplatí pro náklady související s přípravou a dodávkou zboží.
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou viz. (Bezpečnost a ochrana informací).

 

Objednávka zboží

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu estaf.cz jsou považovány za nezávazné. Zaslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení  objednávky (zakázkového listu) prodávajícím a následné odsouhlasení kupujícím. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti je vyplnění veškerých náležitostí objednávky. Místem dodání je adresa dodání zboží uvedená ve formuláři.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo úpravy prodejní ceny, zejména ceny dopravy. Tato změna by byla provedena v potvrzení objednávky. 
 3. Pro kupujícího platí ceny v "potvrzení objednávky". Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou uváděny včetně DPH 21%.
 4. Veškeré ceny zde uvedené jsou platné pouze při objednání prostřednictvím internetového obchodu.
 5. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží, včetně případných expedičních příplatků. uvedenou v sekci "ceník dopravného", nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 6. Při správném provedení objednávky Vám její přijetí obratem potvrdíme prostřednictvím SMS a e-mailu, ověříme správnost objednávky a případně upřesníme termín dodání a cenu za dopravu.

 

Bezpečnost a ochrana informací

 1. Veškerá data kupujícího, sdělena při objednávkách zboží jsou považována jako důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajištujících distribuci a platební styk, kterými mohou být např. pošta, dopravní společnosti apod. (sdělení jména a adresy dodání).
 1. Používáním internetového obchodu prodávajícího kupující výhradně souhlasí se shromažďováním a používáním informací o jeho osobě a nákupech.
 2. Provozovatel prohlašuje, že s osobními údaji kupujícího bude nakládáno v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a budou použity pouze pro interní potřebu k obchodním účelům.

 

Dodání zboží

 1. Prodávající se zavazuje dodat zboží v co nejkratší možné době, po odsouhlasení objednávky oběma stranami.
 2. Kupující je povinen na sjednaný termín dodávky zboží zajistit přítomnost osoby oprávněné k převzetí zboží, uvedené v závazné objednávce. Přebírající je povinen poskytnout dopravci pro ověření totožnost přebírajícího svůj OP
 3. Pokud nebude přítomen ve sjednaný termín pověřený přebírající či kupující osobně, je prodávající oprávněn zboží vrátit na místo expedice a kupujícímu účtovat náklady s tímto spojené.    
 4. Místem plnění je adresa kupujícího uvedená ve formuláři objednávky, nezvolí-li si kupující osobní vyzvednutí zboží.
 5. Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí kupujícím. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení ceny a jeho fyzickým převzetí.
 6. Kupující jo povinen zkontroloval obsah dodávky při převzetí zásilky od dopravce. Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno nebo zboží neodpovídá uvedenému množství a popisu na přiložené faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce. Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky hned při převzetí zásilky od dopravce, je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu do 24hod. a o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího.
 1. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je kupující neprodleně informován. Nedodá-li prodávající zboží ani v prokazatelně stanovené přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od    smlouvy odstoupit a to telefonicky nebo e-mailem.
 2. Zboží je dodáváno v obvyklých obalech, případně na paletách, nevyplývá-li z jeho povahy či z ujednání účastníků nároky na jiné požadavky.
 1. Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad - faktura. Prodávající je plátcem DPH.

 

Vratné obaly

 

 1. Většina zboží je dodávána na paletách. Některé palety jsou tzv. vratné a tedy zálohované.
 1. Vratné palety jsou účtovány v dodávce zboží
 2. Odběratel je oprávněn účtované vratné palety vrátit na vlastní náklady na provozovnu dodavatele a to do 3 měsíců od dodání zboží
 3. Prodávající je povinen převzít palety pouze nepoškozené a to na základě předložení kopie prodejního dokladu.
 4. Prodávající proplatí prodejní cenu vracených palet poníženou o „opotřebení“ účtované výrobcem zboží, převážně 70,-Kč/ks.
 5. Vrácení palet je možné pouze po předchozí dohodě termínu s prodávajícím.

 

Zrušení objednávky

 1. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, a to bez udání důvodu, v souladu se zákonem č. 89/2012. V takovém případě je kupující povinen:
  1.  o tom nejprve řádným písemně, nebo emailem informovat prodávajícího s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případným číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
  2.  poté nepoužité a nepoškozené zboží se všemi prodejními doklady (kopiemi) o koupi zaslat do 14ti dnů od jeho převzetí a na své náklady, nebo osobně doručit, (kompletní včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) na místo expedice.
 2. Vrácené zboží je kupující povinen zasílat způsobem dohodnutým s prodávajícím předem, jinak prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození.
 3. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány prodávajícím složenkou na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
 4. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět - Zrušení objednávky ze strany prodávajícího.
 5. V případě zrušení části objednávky si prodávající vyhrazuje právo změnit výši poplatku za přepravné.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  1.   zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  2.   změnila se výrazným způsobem cena
  3.   zboží je momentálně doprodáno
 7. V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu

Nebezpečí škody na zboží

 1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.

 

Platební podmínky

 1. Platba za dodané objednané zboží může být uskutečněna:
  1.  v hotovosti při převzetí dodávky (dobírka) – pouze v případě expedice zboží z provozovny prodávajícího 
  2. předem převodem na účet
  3. předem platbou on-line
 2. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem, který kupující obdrží elektronicky po dodání zboží, případně fyzicky s dodaným zbožím.
 3. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Ceny jsou smluvní, dle Zákona o cenách.

 

Záruka

 1. Prodávající poskytuje záruku na jednotlivé zboží specifikované ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu a současně v příslušném dodacím listu. Nároky kupujícího ze záruky za jakost se řídí režimem obchodního zákoníku.
 2. Záruční doba se řídí přednostně podmínkami jednotlivých výrobců. 
 3. Pokud není záruční doba stanovena výrobcem platí záruční podmínky dle odstavce 7 tohoto článku.
 4. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo všeobecnými zásadami; za závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku; na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním; neodborným nebo nepřiměřeným zacházením; provozem za jiných než výrobcem stanovených podmínek, resp.za neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením; na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň, voda apod. ); povětrnostními vlivy; poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem; nadměrným mechanickým opotřebením apod.
 5. Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, čištění a podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k obsluze.
 6. Zboží lze užít jen k účelům uvedeným v návodech k použití.
 7. Od 1.1.2003 je v účinnosti zákon č. 136/2002 Sb., kterým se měním občanský zákoník. (Záruční doba spotřebního zboží je 24 měsíců. Za vadu je považováno to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z kupní smlouvy. Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy výrobek doslouží v důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou, umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (obsahující jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo právnické osoby nebo bydliště fyzické osoby). Prodávající může poskytnout záruku přesahující rozsah záruční doby stanovené v zákoně, v záručním listu prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena. Je-li to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listu vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky, jež z ní plynou. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena. Kupující může požadovat výměnu věci nebo výměnu součásti věci pouze není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. 

 

Reklamace dodávky zboží

 1. V případě zjištěných zjevných vad se kupující zavazuje prodávajícího informovat do 24 hodin od převzetí zboží e-mailem na adresu: obchod@estaf.cz  písemným oznámením e-mailem nebo poštou (s uvedením popisu závady a popis jejího vzniku, uvedením čísla objednávky, data nákupu a případným číslem účtu či adresou pro vrácení peněz).
 2. Kupující je povinen zajistit prohlídku předmětu plnění co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění. Pokud kupující předmět plnění neprohlédne nebo nezařídí, aby byl prohlédnut v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady měl předmět plnění již v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění.
 3. Vady, které mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do konce záruční doby.
 4. Kupující je povinen uplatňovat reklamaci předložením předmětu plnění a písemným oznámením (popř. e-mailem) obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění nebo může takovou reklamaci uplatnit osobně.
 5. Při reklamaci předmětu plnění je kupující povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u prodávajícího fakturou a současně dodacím listem (kopiemi). Prodávající není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej kupující se všemi součástmi a příslušenstvím.
 6. O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím (mailem, telefonicky, faxem, písemně), a to nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace. V případě nutnosti posouzení vad zboží autorizovaným zástupcem výrobce zajistí prodávající posouzení oprávněnosti reklamace zpravidla do 15 dnů od převzetí předmětu plnění.

 

Neoprávněná reklamace

 1. Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záručních podmínek) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za dopravu, opravu...).

 

Závěrečná ustanovení

 1. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1) Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a násl.
 2. Prodávající poučuje kupujícího, že v případech, kdy je kupující spotřebitelem, je subjektem řešení mimosoudních sporů mezi kupujícím a prodávajícím dle platných právních předpisů (zejm. zákona č. 634/1992 Sb. - zákon o ochraně spotřebitele) Česká obchodní inspekce, bližší informace na www.coi.cz 

 3.  Kupující, v případě, že je spotřebitelem, bere na vědomí, že ustanovení těchto smluvních podmínek, která jsou v rozporu s právními předpisy na ochranu spotřebitele, jsou vůči spotřebiteli neúčinná. Účastnící však výslovně sjednávají, že neúčinnost takových ustanovení nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto smluvních podmínek. 

 


copyright © 2022 - eSTAF.cz